Close

KRIISIAJAN PALVELUTKriisiajan palvelut

Ennakoi, uudistu, optimoi – TimeOut WorkFlow

 

Tarjoamme poikkeustilanteisiin sopivaa valmennusta varmistamaan ja maksimoimaan henkilöiden työkykyä ja henkistä jaksamista.

Tiedostakaa turvattomuus ja pelot, ja ottakaa ne hallintaan. Yhteisöllisyyteen panostaminen on tie ulos kriisistä.

 

Yrittäjien, yritys- ja organisaatiojohdon, sekä henkilöstön henkinen valmius toimia vallitsevassa poikkeustilanteessa määrittelee yrityksen nykytilan ja luo polun tulevaisuuteen. Erityisesti yksilöiden turvattomuuden tunne aiheuttaa suuren riskitekijän suorituskyvylle, sillä peloilla on tapana tarttua ja yksilön pelosta tulee tiiminpelko jne., mutta muutkin työkykyyn vaikuttavat asiat on huomioitava.

Liiketoiminnan turvaamiseksi on yrityksissä ja organisaatiossa tärkeää rakentaa ja ylläpitää pelotonta ilmapiiriä ja poikkeustilanteessa vähentää koettua henkistä epävarmuutta, sekä auttaa itseään ja henkilöstöä keskittymään tuottavan työn tekemiseen.

 

Työelämän eri elementit vaikuttavat eri tavoin suorituskykyyn. Kilpailuetu ja työhyvinvointi eivät perustu pelkästään työpahoinvoinnin ehkäisyyn, vaan suorituskykyyn vaikuttaa mm. tiimihenki ja tavoitteet. Asiat vaikuttavat yhtä aikaa, mutta niiden vaikutusmekanismit suorituskyvylle ovat erilaisia.

 

Ennakoi, uudistu, optimoi

 

– kriisitilanteessa tai sitä ennakoidessa voidaan valmennuksen avulla viestiä, että yritykset ja organisaatiot eivät ole yksin ja yhteisö tekee kaikkensa tukeakseen niitä, vaikka liiketoiminta olisikin kohtaamassa turbulenssia. Valmennus on myös lisätyökalu vuorovaikutteiseen viestintään, joka varmistaa, että kaikki tulevat kuulluksi, mikä osaltaan vähentää henkistä pahoinvointia kriisitilanteessa.

– innovatiivisuuden ylläpitäminen nousee poikkeuksellisen tärkeäksi, sillä toimintaa on pakko uudistaa monelta osin tilanteesta selviämisen varmistamiseksi.

 

– työkyvyttömyyden riski nousee kriisitilanteessa ja ongelmat kumuloituvat. Valmennuksen avulla voidaan minimoida ja ennalta ehkäistä sairauspoissaolo-, työuupumus-, vaihtuvuus- sekä työkyvyttömyysriskiä.