Close

TEAM WORKFLOW


Team Workflow

TEAM WorkFlow on työyhteisöille suunnattu ryhmävalmennus, jonka tavoitteena on tuoda työntekijöiden maksimaalinen osaaminen ja energia työyhteisön käyttöön. Työn tuloksellisuus on monen tekijän summa ja valmennuksessa pyritäänkin tunnistamaan ja käsittelemään tapauskohtaisesti ne kriittisimmin työn tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät.

 

Tavoitteena on, että työyhteisön jäsenten mahdolliset erilaiset lähestymistavat työn tekemiselle ja tulosten saavuttamiselle nähdäänkin valmennuksen jälkeen yhteisenä vahvuutena, ja lopputuloksena on hallittu flow-tila. 

 

Menetelmä

 

Team WorkFlow -ryhmävalmennuksessa tunnistetaan olennaiset tekijät, jotka aiheuttavat yksilö- tai ryhmätasolla haasteita työssä jaksamiseen, palautumiseen, motivoitumiseen ja niihin haetaan tilanteeseen soveltuvia työvälineitä. Ryhmävalmennuksessa työyhteisön tai tiimin jäsenet ovat yksilöinä yhteisen asian äärellä. Valmentajan ohjauksella ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisella mahdollistetaan ryhmän jäsenille yhdenvertainen tila avoimelle vuorovaikutukselle, jossa kaikkien näkemykset ja kokemukset tulevat kuulluksi ja huomioiduksi. Avoin ja yksilön tarpeet huomioiva valmennusote lisää työyhteisön turvallisuuden tunnetta, vahvistaa ryhmäytymistä ja yhteishengen muotoutumista. On tärkeää muistaa, että flow-tila myös syö energiaa eli siitä poistumisen tukemiseen tarvitaan työkaluja. 

 

Sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Toteutettavissa myös etävalmennuksena. 

Esimerkkejä, joihin ryhmävalmennus on sovellettavissa:

 

Epävarmuustekijöitä työyhteisössä

 

Työelämän muutokset ja uudistukset ovat tekijöitä, jotka vähentävät työntekijöiden emotionaalisen turvallisuuden tunnetta ilman riittävää tukea. Puolestaan työn tekemisen uudelleen järjestelyt tai organisaatiouudistukset vaikuttavat työntekijästä riippuen roolien omaksumiseen ja siten koko työyhteisön toimivuuteen. TEAM WorkFlow -ryhmävalmennus sopii erinomaisesti työyhteisösi hyödyksi vahvistaen yksilöiden työn imua ja kehittämällä työyhteisön toimivuutta ja tuloksellisuutta.

 

Innovatiivisuutta tiimityöskentelyyn

 

Luovat yksilöt ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta ovat avaintekijöitä työyhteisön innovatiivisuudelle. TEAM WorkFlow -ryhmävalmennus sopii erinomaisesti työyhteisösi hyödyksi vahvistaen työyhteisösi jäsenten luovuutta ja innovointitaitoja siten, että määritellään yhteiset tavoitteet ja luodaan välineitä rajattomien mahdollisuuksien tarkastelulle.